سبد خرید

ضرب المثل‌های پارسی – س تا گ

س

 • «سال به دوازده ماه ما می‌بینیم یکدفعه هم تو ببین.»
 • «سال به سال دریغ از پارسال.»
 • «سالها میگذره تا شنبه به نوروز بیفته.»
 • «سالی که نکوست از بهارش پیداست.»
 • «سبوی خالی را به سبوی پر مزن.»
 • «سبوی نو آب خنک دارد.»
 • «سبیلش آویزان شد.»
 • «سبیلش را باید چرب کرد.»
 • «سپلشت آید و زن زاید و مهمان عزیزم ز درآید.»
 • «سخن خودتو کجا شنیدی، اونجا که حرف مردمو شنیدی.»
 • «سر بریده سخن نگوید.»
 • «سر بزرگ بلای بزرگ داره.»
 • «سر بشکنه در کلاه، دست بشکنه در آستین.»
 • «سر بی‌صاحب میتراشه.»
 • «سر بی‌گناه، پای دار میره اما بالای دار نمیره.»
 • «سر پیازی یا ته پیاز؟»
 • «سر پیری و معرکه‌گیری.»
 • «سر تراشی را از سر کچل ما میخواد یاد بگیره.»
 • «سر حلیم روغن میرود.»
 • «سر خر باش، صاحب زر باش.»
 • «سر را با پنبه میبرد.»
 • «سر را قمی می‌شکنه تاوانش را کاشی میده.»
 • «سر زلف تو نباشد سر زلف دگری.»
 • «سرش از خودش نیست.»
 • «سرش به تنش زیادی میکنه.»
 • «سرش به کلاش میارزه.»
 • «سرش بوی قورمه سبزی میده.»
 • «سرش توی حسابه.»
 • «سرش توی لاک خودشه.»
 • «سرش جنگه اما دلش تنگه.»
 • «سرش را پیراهن هم نمیدونه.»
 • «سر قبری گریه کن که مرده توش باشه.»
 • «سر قبرم کثافت نکن از فاتحه خواندنت گذشتم.»
 • «سر کچل را سنگی و دیوانه را دنگی.»
 • «سر کچل و عرقچین.»
 • «سرکه مفت از عسل شیرین‌تره.»
 • «سرکه نقد بهتر از حلوای نسیه‌است.»
 • «سر که نه در راه عزیزان بود// بار گرانیست کشیدن بدوش» سعدی
 • «سر گاو توی خمره گیر کرده.»
 • «سرگنجشکی (کله‌گنجشکی) خورده.»
 • «سر گنده‌اش زیر لحافه.»
 • «سرم را می‌شکنه نخودچی جیبم می‌کنه.»
 • «سرم را سرسری متراش ای استاد سلمانی// که ما هم در دیار خود سری داریم و سامانی.»
 • «سرنا را از سر گشادش میزنه.»
 • «سرناچی کم بود یکی هم از غوغه اومد.»
 • «سر و ته یک کرباسند.»
 • «سری را که درد نمی‌کند دستمال مبند.»
 • «سری که عشق ندارد کدوی بی‌بار است.» (لبی که خنده ندارد شکاف دیوار است …)
 • «سزای گرانفروش نخریدنه.»
 • «سسک هفت تا بچه میآره یکیش بلبله.»
 • «سفره بی‌نان جله، کوزه بی‌آب گله.»
 • «سفره نیفتاده (نینداخته) بوی مشک میده.»
 • «سفره نیفتاده یک عیب داره؛ سفره افتاده هزار عیب.»
 • «سفید سفید صدتومن، سرخ و سفید سیصدتومن، حالا که رسید به سبزه هرچی بگی میارزه.»
 • «سقش سیاه است.»
 • «سگ بادمش زیر پاشو جارو می‌کنه.»
 • «سگ باش، کوچک خونه نباش.»
 • «سگ پاچه صاحبش را نمیگیره.»
 • «سگ، پدر نداشت سراغ حاج عموشو میگرفت.»
 • «سگ چیه که پشمش باشه
 • «سگ در حضور به از برادر دور.»
 • «سگ داد و سگ توله گرفت.»
 • «سگ دستش نمیشه داد که اخته کنه.»
 • «سگ را که چاق کنند هار میشه.»
 • «سگست آنکه با سگ رود در جوال.»
 • «سگ سفید ضرر پنبه‌فروشه.»
 • «سگ سیر دنبال کسی نمیره.»
 • «سگش بهتر از خودشه.»
 • «سگ که چاق شد گوشتش خوراکی نمیشه.»
 • «سگ گر و قلاده زر؟»
 • «سگ ماده در لانه، شیر است.»
 • «سگ نازی آباده، نه خودی میشناسه نه غریبه.»
 • «سگ نمک‌شناس به از آدم ناسپاس.»
 • «سگی به بامی جسته گردش به ما نشسته.»
 • «سگی که برای خودش پشم نمیکند برای دیگران کشک نخواهد کرد.»
 • «سگی که پارس کنه، نمیگیره.»
 • «سلام روستائی بی‌طمع نیست.»
 • «سنده را انبر دم دماغش نمیشه برد.»
 • «سنگ به در بسته میخوره.»
 • «سنگ بزرگ علامت نزدنه.»
 • «سنگ بنداز بغلت واشه.»
 • «سنگ روی سنگ بند نمی شه.»
 • «سنگ کوچک سر بزرگ را میشکنه.»
 • «سنگی را که نتوان برداشت باید بوسید و گذاشت.»
 • «سنگین برو، سنگین بیا!»
 • «سواره از پیاده خبر نداره، سیر از گرسنه.»
 • «سودا، به رضا، خویشی بخوشی.»
 • «سودا چنان خوشست که یکجا کند کسی.» (دنیا و آخرت به نگاهی فروختیم) قصاب کاشانی
 • «سوداگر پنیر از شیشه می‌خوره.»
 • «سودای نقد بوی مشک میده.» [۴]
 • «سودای خام پختن .» [۵]
 • «سوراخ دعا را گم کرده.»
 • «سوزن، همه را میپوشونه اما خودش لخته.»
 • «سوسکه از دیوار بالا میرفت مادرش میگفت: قربون دست و پای بلوریت.»
 • «سهره (سیره) رنگ کرده را جای بلبل میفروشه.»
 • «سیب سرخ برای دست چلاق خوبه؟»
 • «سیب مرا خوردی تا قیامت ابریشم پس بده.»
 • «سیبی که بالا میره تا پائین بیاد هزار چرخ میخوره.»
 • «سیبی که سهیلش نزند رنگ ندارد.» (تعلیم معلم بکسی ننگ ندارد)
 • «سیلی نقد به از حلوای نسیه.»

 ش

 • «شاگرد اتوکشم، سرد میارم حرفه، گرم میارم حرفه.»
 • «شاه خانم می‌زاد، ماه خانم درد می‌کشه.»
 • «شاه می‌بخشه شیخ علیخان نمی‌بخشه.»
 • «شاه می‌بخشه ولی شاه قلی نمی‌بخشه.»
 • «شاهنامه آخرش خوشه.»
 • «شب دراز است و قلندر بیدار.»
 • «شب سمور گذشت و لب تنور گذشت.»
 • «شب عید است و یار از من چغندر پخته می‌خواهد// گمانش می‌رسد من گنج قارون زیر سر دارم»
 • «شبهای چهارشنبه هم غش می‌کنه.»
 • «شپش توی جیبش سه قاب بازی می‌کنه.»
 • «شپش توی جیبش منیژه خانومه.»
 • «شتر اگر مرده هم باشد پوستش بار خره
 • «شتر با بارش گم می شه.»
 • «شتر بزرگه زحمتش هم بزرگه.»
 • «شتر پیر شد و شاشیدن نیاموخت.»
 • «شتر خوابیده‌اش هم بلندتر از خر ایستاده‌است.»
 • «شتر در خواب بیند پنبه دانه// گهی لف لف خورد گه دانه دانه»
 • «شتر دیدی ندیدی.»
 • «شتر را چه به علاقه‌بندی؟»
 • «شتر را گفتند: چرا شاشت از پسه؟ گفت: چه‌چیزم مثل همه‌کسه.»
 • «شتر را گفتند: چرا گردنت کجه؟ گفت: کجام راسته.»
 • «شتر را گفتند: چکاره‌ای؟ گفت: علاقه‌بندم. گفتند: از دست و پنجه نرم و نازکت پیداست.»
 • «شتر را گم کرده پی افسارش می‌گرده.»
 • «شتر سواری دولا دولا نمی‌شه.»
 • «شتر که نواله می‌خواد گردن دراز می‌کنه.»
 • «شتر کجاش خوبه که لبش بده؟»
 • «شتر مرد و حاجی خلاص.»
 • «شتر با پیغام آب نمی خورد»
 • «شراب مفت را قاضی هم می‌خوره.»
 • «شریک اگر خوب بود خدا هم شریک می‌گرفت.»
 • «شریک دزد و رفیق قافله.»
 • «شست پات توی چشمت نره.»
 • «شش ماهه به دنیا اومده.»
 • «شعر چرا می‌گی که توی قافیه‌اش بمونی؟»
 • «شغال بیشه مازندران را// نگیرد جز سگ مازندرانی»
 • «شغال، پوزش به انگور نمی‌رسه می‌گه ترشه.»
 • «شغال ترسو انگور خوب نمی‌خوره.»
 • «شغال که از باغ قهر کنه منفعت باغبونه.»
 • «شغالی که مرغ می‌گیره بیخ گوشش زرده.»
 • «شکمت گوشت نو بالا آورده.»
 • «شکم گشنه، گوز فندقی.»
 • «شلوار نداره، بند شلوارش را می‌بنده.»
 • «شمر جلودارش نمی‌شه.»
 • «شنا بلد نیست زیر آبی هم می‌ره.»
 • «شنونده باید عاقل باشه.»
 • «شنیدی که زن آبستن گل می‌خوره اما نمی‌دونی چه گلی.»
 • «شوهر کردم وسمه کنم نه وصله کنم.»
 • «شوهر برود کاروانسرا، نونش بیاد حرمسرا.»
 • «شوهرم شغال باشد، نونم در تغار باشد.»
 • «شیر بی‌یال و اشکم که دید// اینچنین شیری خدا هم نافرید» مولوی

ص

 • «صابونش به جامه ما خورده.»
 • «صبر کوتاه خدا سی ساله.»
 • «صداش صبح در میاد.»
 • «صد پتک زرگر، یک پتک آهنگر.»
 • «صد تا گنجشک با زاق و زوقش نیم منه.»
 • «صد تا چاقو بسازه، یکیش دسته نداره.»
 • «صد تومن میدم که بچه‌ام یکشب بیرون نخوابه وقتی خوابید، چه یک‌شب چه هزار شب.»
 • «صد رحمت به کفن دزد اولی.»
 • «صد سال گدائی می‌کنه هنوز شب جمعه را نمی‌دونه.»
 • «صد سر را کلاه است و صد کور را عصا.»
 • «صد من پرقو یک مشت نیست.»
 • «صد من گوشت شکار به یک چس تازی نمی‌ارزه.»
 • «صفراش به یک لیمو می‌شکنه.»
 • «صنار جیگرک سفره قلمکار نمی‌خواد.»
 • «صنار می‌گیرم سگ اخته میکنم، یه عباسی می‌دم غسل می‌کنم.»

 ض

 • «ضرب خورده جراحه.»
 • «ضرر را از هر جا جلوشو بگیری منفعته.»
 • «ضامن روزی بود روزی‌رسان.»
 • «ضرر به موقع بهتر از منفعت بی‌موقعه.»
 • «ضرر کارکن، کار نکردنه.»

 ط

 • «طاس اگر نیک نشیند همه کس نراد است.»
 • «طالع اگر اری برو دمر بخواب.»
 • «طاووس را به نقش و نگاری که هست خلق// تحسین کنند و او خجل از پای زشت خویش» سعدی
 • «طبل تو خالیست.»
 • «طبیب بی‌مروت، خلق را رنجور می‌خواهد.»
 • «طشت طلا رو سرت بگیر و برو.»
 • «طعمه هر مرغکی انجیر نیست.»
 • « طلا که پاکه چه منتش به خاکه»
 • «طمع آرد به مردان رنگ‌زردی.»
 • «طمع پیشه را رنگ و رو زرده.»
 • «طمع را نباید که چندان کنی// که صاحب کرم را پشیمان کنی»
 • «طمع زیاد مایه جونم‌مرگی (جوانمرگی) است.»
 • «طمعش از کرم مرتضی‌علی بیشتره.»
 • <<طمع چون دوچندان شود//صاحب کرم پشیمان شود>>

 ظ

 • «ظالم پای دیوار خودشو می‌کنه.»
 • «ظالم دست کوتاه.»
 • «ظالم همیشه خانه خرابه.»
 • «ظاهرش چون گور کافر پر حلل// باطنش قهر خدا عزوجل» مولوی

 ع

 • «عاشق بی‌پول باید شبدر بچینه.»
 • «عاشقم پول ندارم کوزه بده آب بیارم.»
 • «عاشقی سوزی داره،سی و سه پنج روزی داره.»
 • «عاشقی پیداست از زاری دل// نیست بیماری چو بیماری دل» مولوی
 • «عاقبت جوینده یابنده بود.» مولوی
 • «عاقبت گرگ‌زاده گرگ شود// گرچه با آدمی بزرگ شود» سعدی
 • «عاقل به کنار آب تا پل می‌جست// دیوانه پا برهنه از آب گذشت»
 • «عاقل گوشت می‌خوره، بی‌عقل بادمجان.»
 • «عالم بی‌عمل، زنبور بی‌عسله.»
 • «عالم شدن چه آسون آدم شدن چه مشکل.»
 • «عالم ناپرهیزکار، کوریست مشعله‌دار.»
 • «عبادت بجز خدمت خلق نیست// به تسبیح و سجاده و دلق نیست» سعدی
 • «عجب کشکی سابیدیم که همش دوغ پتی بود.»
 • «عجله، کار شیطونه.»
 • «عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد.»
 • «عذر بدتر از گناه.»
 • «عروس بی‌جهاز، روزه بی‌نماز، دعای بی‌نیاز، قورمه بی‌پیاز.»
 • «عروس تعریفی عاقبت شلخته درآمد.»
 • «عروس که به ما رسید شب کوتاه شد.»
 • «عروس میاد وسمه بکشه نه وصله بکنه.»
 • «عروس نمی‌تونست برقصه می‌گفت: زمین کجه.»
 • «عروس را که مادرش تعریف کنه برای آقادائیش خوبه.»
 • «عروس که مادر شوهر نداره، اهل محل مادرشوهرشند.»
 • «عزیز کرده خدا را نمی‌شه ذلیل کرد.»
 • «عسس بیا منو بگیر.»
 • «عسل در باغ هست و غوره هم هست.»
 • «عسل نیستی که انگشتت بزنند.»
 • «عشق پیری گر بجنبد سر به رسوایی زند.»
 • «عقد پسرعمو و دخترعمو را در آسمان بسته‌اند.»
 • «عقلش پاره‌سنگ برمی‌داره.»
 • «عقل که نیست جون در عذابه.»
 • «عقل مردم به چشمشونه.»
 • «عقل و گهش قاطی شده.»
 • «علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد.» (‌ … دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست) سعدی
 • «علاج بکن کز دلم خون نیاید.» (سرشک از رخم پاک کردن چه حاصل …) میر والهی
 • «علف به دهان بزی باید شیرین بیاد.»
 • «عیدت را اینجا کردی نوروزت را برو جای دیگه.»

 غ

 • «غاز می‌چرونه.»
 • «غربال را جلوی کولی گرفت و گفت: منو چطور می‌بینی؟ گفت: هر طور که تو منو می‌بینی.»
 • «غلام به مال خواجه نازد و خواجه به هر دو.»
 • «غلیان بکشیم یا خجالت.» ((مائیم میان این دو حالت …))
 • «غم مرگ برادر را برادر مرده می‌داند.»
 • «غوره نشده مویز شده‌است.»

 ف

 • «فحش رو که بندازی رو زمین ،صاحبش خودش اونو برمیداره میزنه زیر بغلش»
 • «فردا که بر من و تو وزد باد مهرگان// آنگه شود پدید که نامرد و مرد کیست؟» ناصرخسرو
 • «فرزند بی‌ادب مثل انگشت ششمه، اگر ببری درد داره، اگر هم نبری زشته.»
 • «فرزند عزیز نور دیده// از دبه کسی ضرر ندیده»
 • «فرزند کسی نمیکند فرزندی// گر طوق طلا به گردنش بربندی»
 • «فرزند عزیز دردونه، یا دنگه یا دیونه.»
 • «فرشش زمینه، لحافش آسمون.»
 • «فرش، فرش قالی، ظرف، ظرف مس، دین، دین محمد.»
 • «فضول را به جهنم بردند گفت: هیزمش تره.»
 • «فقیر، در جهنم نشسته‌است.»
 • «فکر نان کن که خربزه آبه.»
 • «فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه.»
 • «فلک فلک، بهمه دادی منقل، به ما ندادی یک کلک.»
 • «فواره چون بلند شود سرنگون شود.»
 • «فیل خوابی می‌بیند و فیلبان خوابی.»
 • «فیلش یاد هندوستان کرده.»
 • «فیل زنده‌اش صدتومنه، مرده‌اش هم صدتومنه.»

 ق

 • «قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود.»
 • «قاپ قمارخونه‌است.»
 • «قاتل بپای خود پای دار میره.»
 • «قاچ زین را بگیر اسب‌دوانی پیشکشت.»
 • «قاشق‌سازی کاری نداره، مشت میزنی توش گود میشه، دمش را میکشی دراز میشه.»
 • «قاشق نداری آش بخوری نونتو کج کن بیل کن.»
 • «قاطر را گفتند: پدرت کیست؟ گفت: اسب آقادائیمه.»
 • «قاطر پیش‌آهنگ آخرش توبره‌کش میشه.»
 • «قبا سفید قبا سفیده.»
 • «قبای بعد از عید برای گل منار خوبه.»
 • «قدر زر، زرگر شناسد قدر گوهر، گوهری.»
 • «قرآن کنند حرز و امام مبین کشند» (یاسین کنند ورد و به طاها کشند تیغ …)
 • «قربون برم خدارو، یک بام و دو هوارو، اینور بام گرما را اون ور بام سرمارو.»
 • «قربون بند کیفتم، تا پول داری رفیقتم.»
 • «قربون چشمهای بادومیت – ننه من بادوم می‌خوام.»
 • «قربون چماق دود کشت کاه، بده جوش پیشکشت.»
 • «قرض که رسید به صدتومن، هر شب بخور قیمه‌پلو.»
 • «قسمت را باور کنم یا دم خروس را؟»
 • «قسم حضرت عباس را باور کنم یا دم خروس را؟»
 • «قسم نخور که باور کردم.»
 • «قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود.»
 • «قلم، دست دشمنه.»
 • «قم بید و قنبید، اونهم امسال نبید.»
 • «قوم و خویش، گوشت هم را می‌خورند استخوان هم را دور نمیندازند.»

 ک

 • «کاچی بهتر از هیچی است.» یا «کاچی به ز هیچی.»
 • «کار از محکم‌کاری عیب نمی‌کنه.»
 • «کار بوزینه نیست نجاری.»
 • «کارد، دسته خودشو نمی‌بره.»
 • «کار نباشه زرنگه.»
 • «کار، نشد نداره.»
 • «کار نیکو کردن از پر کردن است.»
 • «کار هر بز نیست خرمن کوفتن// گاو نر می‌خواهد و مرد کهن»
 • «کاری بکن بهر ثواب؛ نه سیخ بسوزه نه کباب.»
 • «کاسه جایی رود که قدح بازآید.»
 • «کاسه داغتر از آش.»
 • «کاسه را کاشی می‌شکنه، تاوانش را قمی میده.»
 • «کاسه ای زیر نیم کاسه است .»
 • «کاشکی را کاشتند سبز نشد.»
 • «کاشکی ننم زنده می‌شد؛ این دورانم دیده می‌شد.»
 • «کافر همه را به کیش خود پندارد.»
 • «کاه از خودت نیست کاهدون که از خودته.»
 • «کاه بده، کالا بده، دو غاز و نیم بالا بده.»
 • «کاه پیش سگ، استخوان پیش خر
 • «کاه را در چشم مردم می‌بینه کوه را در چشم خودش نمی‌بینه.»
 • «کاهل به آب نمی‌رفت، وقتی می‌رفت خمره می‌برد.»
 • «کباب پخته نگردد مگر به گردیدن.»
 • «کبک در چنگ باز خفتن»
 • «کبوتر با کبوتر باز با باز// کند همجنس با همجنس پرواز»
 • «کپه هم با فعله است؟»
 • «کجا خوشه؟ اونجا که دل خوشه.»
 • «کج می‌گه اما رج می‌گه.»
 • «کچلی را گفتند: چرا زلف نمیگذاری؟ گفت: من از این قرتی‌گریها خوشم نمیاد.»
 • «کچل نشو که همه کچلی بخت نداره.»
 • «کچلیش کم، آوازش.»
 • «کدخدا را ببین، ده را بچاپ.»
 • «کرایه نشین، خوش نشینه.»
 • «کرم‌داران عالم را درم نیست// درم‌داران عالم را کرم نیست»
 • «کرم درخت از خود درخته.»
 • «کژدم را گفتند: چرا به زمستان در نمی‌آیی؟ گفت: به تابستانم چه حرمت است که در زمستان نیز بیرون آیم؟»
 • «کس را وقوف نیست که انجام کار چیست.» (هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار) حافظ
 • «کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من.»
 • «کسی دعا می‌کنه زنش نمیره که خواهرزن نداشته باشه.»
 • «کسی را در قبر دیگری نمی‌گذارند.»
 • «کسی که از آفتاب صبح گرم نشد از آفتاب غروب گرم نمی‌شه.»
 • «کسی که با مادرش زنا کنه، با دیگران چها کنه.»
 • «کسی که در کشتی سوار است، با ناخدا نمی‌جنگد
 • «کسی که منار می‌دزده، اول چاهش را می‌کنه.»
 • «کسی که خربزه می‌خوره، پای لرزش هم می‌شینه.»
 • «کشته از بسکه فزونست کفن نتوان کرد.»
 • «کفاف کی دهد این باده به مستی ما// خم سپهر تهی شد ز می‌پرستی ما»
 • «کف دستی که مو نداره از کجاش می‌کنند؟»
 • «کفتر صناری، یاکریم نمی‌خونه.»
 • «کفتر چاهی جاش توی چاهه.»
 • «کفشات جفت، حرفات مفت.»
 • «کفشاش یکی نوحه می‌خونه، یکی سینه می‌زنه.»
 • «کفگیرش به ته دیگ خورده.»
 • «کلاغ آمد چریدن یاد بگیره پریدن هم یادش رفت.»
 • «کلاغ از وقتی بچه‌دار شد، شکم سیر به خود ندید.»
 • «کلاغ از باغمون قهر کرد، یک گردو منفعت ما.»
 • «کلاغ خواست راه رفتن کبک را یاد بگیره راه رفتن خودش هم یادش رفت.»
 • «کلاغ، روده خودش درآمده بود اونوقت می‌گفت: من جراحم.»
 • «کلاغ سر لونه خودش قارقار نمی‌کنه.»
 • «کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی.»
 • «کلاه را که به هوا بیندازی تا پائین بیاید هزار تا چرخ می‌خوره.»
 • «کلاه کچل را آب برد گفت: برای سرم گشاد بود.»
 • «کلفتی نون را بگیر و نازکی کار را.»
 • «کلوخ‌انداز را پاداش سنگ است// جواب است ای برادر این نه جنگ است»
 • «کله‌اش بوی قورمه‌سبزی میده.»
 • «کله‌پز برخاست سگ جایش نشست.»
 • «کله‌گنجشکی خورده.»
 • «کمال همنشین در من اثر کرد// وگر نه من همان خاکم که هستم» سعدی
 • «کم بخور همیشه بخور.»
 • «کمم گیری کمت گیرم؛ نمرده ماتمت گیرم.»
 • «کنار گود نشسته میگه لنگش کن.»
 • «کنگر خورده لنگر انداخته.»
 • «کور از خدا چی میخواهد؟ دو چشم بینا.»
 • «کور خود و بینای مردم.»
 • «کورشه اون دکانداری که مشتری خودشو نشناسه.»
 • «کور را چه به شب‌نشینی.»
 • «کور کور را می‌جوره آب گودال را.»
 • «کور هرچی توی چنته خودشه خیال میکنه توی چنته رفیقش هم هست.»
 • «کوری دخترش هیچ، داماد خوشگل هم می‌خواهد.»
 • «کوری دگر عصاکش کور دگر بود» (سنی که روز حشر شفیعش عمر بود…)
 • «کوزه خالی، زود از لب بام میافته.»
 • «کوزه‌گر از کوزه شکسته آب می‌خوره.»
 • «کوزه نو آب خنک داره.»
 • «کوزه نو دو روز آب را سرد نگه میداره.»
 • «کوسه دنبال ریش رفت سیبیلشم از دست داد.»
 • «کوسه و ریش پهن.»
 • «کون گوزو، بهونه اش نون جو است.»
 • «کو فرصت؟»
 • «کوه بکوه نمیرسه، آدم به آدم میرسه.»
 • «کوه، موش زاییده.»

 گ

 • «گابمه و آبمه و نوبت آسیابمه.»
 • «گاو پیشانی سفیده.»
 • «گاو نه من شیر.»
 • «گاه باشد که کودکی نادان// به غلط بر هدف زند تیری» سعدی
 • «گاهی از سوراخ سوزن تو می‌ره گاهی هم از دروازه تو نمی‌ره.»
 • «گدارو که رو بدی صاحبخونه می‌شه.»
 • «نرمی ز حد مبر که چو دندان مار ریخت// هر طفل نی‌سوار کند تازیانه‌اش» صائب تبریزی
 • «گذر پوست به دباغخانه می‌افته.»
 • «گر به دولت برسی مست نگردی مردی.»
 • «گر بری گوش و گر زنی دمبم// بنده از جای خود نمی‌جنبم.»
 • «گربه دستش به گوشت نمی‌رسه می‌گه بو می‌ده.»
 • «گربه را دم حجله باید کشت.»
 • «گربه را اگر در اطاق حبس کنی پنجه بروت می‌زنه.»
 • «گربه را گفتند: گهت درمونه خاک پاشید روش.»
 • «گربه روغن می‌خوره، بی‌بی دهن منو بو می‌کنه.»
 • «گربه مسکین اگر پر داشتی// تخم گنجشک از زمین برداشتی»
 • «گر تو بهتر می‌زنی بستان بزن.»
 • «گر تو قرآن بدین نمط خوانی// ببری رونق مسلمانی» سعدی
 • «گر تو نمی‌پسندی تغییر ده قضا را» (در کوی نیک‌نامی ما را گذر ندادند …) حافظ
 • «گر جمله کائنات کافر گردند// بر دامن کبریاش ننشیند گرد»
 • «گر حکم شود که مست گیرند// در شهر هر آنچه هست گیرند»
 • «گر در همه شهر یک سر نیشتر است// در پای کسی رود که درویش‌تر است»
 • «گر در یمنی چو با منی پیش منی// ور پیش منی چو بی‌منی در یمنی»
 • «گرد نام پدر چه می‌گردی؟// پدر خویش باش اگر مردی»
 • «گرز به خورند پهلوون.»
 • «گر زمین و زمان بهم دوزی// ندهندت زیاده از روزی»
 • «گر صبر کنی زغوره حلوا سازیم.»
 • «گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب‌خانه چیست؟»
 • «گرگ دهن‌آلوده و یوسف ندریده.»
 • «گرگ‌زاده آخرش گرگ میشه.»
 • «گرگ که پیر میشه رقاص سگ میشه.»
 • «گرهی که با دست باز میشه نباید با دندان باز کرد.»
 • «گفت: پیغمبر که چون کوبی دری// عاقبت زآن در برون آید سری» مولوی
 • «گفت: چشم تنگ دنیادار را// یا قناعت پر کند یا خاک گور» سعدی
 • «گفت: خونه قاضی عروسیست. گفت: به تو چه؟ گفت: مرا هم دعوت کرده‌اند. گفت: به من چه؟»
 • «گفت: استاد؛ شاگردان از تو نمی‌ترسند. گفت: من هم از شاگردها نمی‌ترسم.»
 • «گفتند: خرس تخم میذاره یا بچه؟ گفت: از این دم بریده هرچی بگی برمیاد.»
 • «گفتند: خربزه و عسل با هم نمیسازند. گفت: حالا که همچین ساخته‌اند که دارند منو از وسط برمی‌دارند.»
 • «گفتند: خربزه می‌خوری یا هندوانه؟ گفت: هردوانه.»
 • «گفت: نوری خونه است؟ گفتند: علاوه بر نوری دخترش هم خونه‌است. گفت: نور علی نور.»
 • «گل بود به سبزه نیز آراسته شد.»
 • «گِل زن و شوهر را از یک تغار برداشته‌اند.»
 • «گله‌گیهات به سرم ایشالاه عروسی پسرم.»
 • «گنج بی مار و گل بی‌ خار نیست// شادی بی‌غم در این بازار نیست» مولوی
 • «گنج و مار و گل و خار و غم و شادی به هم‌اند» (جور دشمن چه‌کند گر نکشد طالب دوست…) سعدی
 • «گنجشک امسالی رو باش که گنجشک پارسالی را قبول نداره.»
 • «گنجشک با زاغ زوغش بیست تاش یه قرونه، گاومیش یکیش صدتومنه.»
 • «گندم از گندم بروید جو ز جو» (از مکافات عمل غافل نشو…) مولوی
 • «گندم خوردیم از بهشت بیرونمان کردند.»
 • «گنه کرد در بلخ آهنگری// به شوشتر زدند گردن مسگری»
 • «گوز در بازار مسگری.»
 • «گوز به شقیقه چه ربطی داره.»
 • «گوسفند امام‌رضا را تا چاشت نمی‌چرونه.»
 • «گوسفند بفکر جونه، قصاب به فکر دنبه.»
 • «گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من// آنچه البته به جایی نرسد فریاد است» یغمای جندقی
 • «گوشت جوان لب طاقچه‌است.»
 • «گوشت را از ناخن نمیشه جدا کرد.»
 • «گوشت را از بغل گاو باید برید.»
 • «گوشت رانم را می‌خورم منت قصاب رو نمی‌کشم.»
 • «گوهر پاک بباید که شود قابل فیض// ورنه هر سنگ و گلی لؤلؤ مرجان نشود» حافظ
 • «گه جن خورده.»
 • «گیرم پدر تو بود فاضل// از فضل پدر تو را چه حاصل» نظامی
 • «گیرم که مارچوبه کند تن بشکل مار// کو زهر بهر دشمن و کو مهره بهر دوست» خاقانی
 • «گیسش را توی آسیا سفید نکرده.»

من لیدا شیری، مفتخر هستم با برپایی این سایت و با هدف گسترش فرهنگ کتابخوانی و ایجاد ارتباط با ادبیات پارسی و ارائه خدمات تهیه و تأمین کتاب‌های پارسی گامی در جهت رفع این نیاز مهم و ضروری هم‌میهنان ارجمند ساکن در قاره اروپا و کشور سوئیس بردارم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در حال بارگذاری ...