سبد خرید

ضرب المثل‌های پارسی – ج تا ز

ج

 • «جا تره و بچه نیست.»
 • «جاده دزد زده تا چهل روز امنه.»
 • «جای سوزن انداختن نیست.»
 • «جایی نمی‌خوابه که آب زیرش بره.»
 • «جایی که میوه نیست چغندر، سلطان مرکباته.»
 • «جلوی آب رودخانه را می شود گرفت، جلوی حرف (دهن) مردم را نه.»
 • «جواب ابلهان خاموشیست.»
 • «جواب‌های، هویه.»
 • «جوانی کجائی که یادت بخیر.»
 • «جوجه را آخر پائیز می‌شمرند.»
 • «جوجه همیشه زیر سبد نمی‌مونه.»
 • «جو دادن خر تو کتل (کوتل) فایده نداره.»
 • «جون به عزرائیل نمی‌ده.»
 • «جهود، دعاش را آورده.»
 • «جیبش تار عنکبوت بسته.»
 • «جیگر جیگره، دیگر دیگره.»
 • «جهان دیدن به از جهان خوردن است.»

 چ

 • چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند.

 • «چار دیواری اختیاری.»

 • «چاقو دسته خودشو نمیبره.»
 • «چاه‌کن همیشه ته چاهه.»
 • «چاه مکن بهر کسی، اول خودت، دوم کسی.»
 • «چاه نکنده منار دزدیده.»
 • «چرا توپچی نشدی.»
 • «چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است.»
 • «چراغی را که ایزد برفروزد هر آنکس پف کند ریشش بسوزد.»
 • «چشیده خور بدتر از میراث خوره.»
 • «چشم داره نخودچی، ابرو نداره هیچی.»
 • «چشمش آلبالو گیلاس می‌چینه.»
 • «چشمش هزار کار میکنه که ابروش نمیدونه.»
 • «چغندر گوشت نمیشه، دشمنم دوست نمیشه.»
 • «چنار در خونه‌شونو نمی‌بینه.»
 • «چنین است رسم سرای درشت»
 • «چوب خدا صدا نداره، هر کی بخوره دوا نداره.»
 • «چوب دو سر طلاست.»
 • «چوب را که برداری، گربه دزده فرار میکنه.»
 • «چوب معلم گله، هر کی نخوره خله.»
 • «چو به گشتی، طبیب از خود میازار// چراغ از بهر تاریکی نگه‌دار.» (…که بیماری توان بودن دگر بار) سعدی
 • «چو دخلت نیست خرج آهسته‌تر کن// که می‌گویند ملاحان سرودی// اگر باران به کوهستان نبارد// به سالی دجله گردد خشک رودی»
 • «چه خوشست دوشاب فروشی، هیچ‌کس نخرد خودت بنوشی.»
 • «چه عزائیست که مرده‌شور هم گریه می‌کنه.»
 • «چه علی خواجه، چه خواجه علی.»
 • «چه مردی بود کز زنی کم بود.» (چو از راستی بگذری خم بود…) عنصری
 • «چیزی که شده پاره، وصله ور نمی‌داره.»
 • «چیزی که عوض‌داره گله‌نداره.»

 ح

 • «حسنی به مکتب نمی‌رفت وقتی می‌رفت جمعه می‌رفت.»
 • «حرف حق تلخ است.»
 • «حرف ٫حرف می اره .اسمان برف می اره»
 • «حوضی که ماهی نداره قورباغه سالاره»
 • «حرف راست رو از بچه بشنو»
 • «حرفا میزنه از دهنش گنده تر»
 • «حرف بد تا لحد با آدمه»
 • «حرف راست را باید اول مزه مزه کرد،بعد زد»
 • «حرف راست قسم نمی خواهد»
 • «حساب حسابه٬کاکا برادر»
 • «حسود هرگز نیاسود»
 • «حق گرفتنیه نه نشستنی.حق گرفتنیه نه دادانی»
 • «حکیم بری دوا میده.ملا بری دعا میده»
 • «حمومک مورچه داره.بشین و پاشو»
 • «حلوای عزا را هم زدن»

خ

 • «خار را در چشم دیگران می‌بینه و تیر را در چشم خودش نمی‌بینه.»
 • «خاشاک به گاله ارزونه، شنبه به جهود.»
 • «خاک خور و نان بخیلان مخور.» ((خار نه‌ای زخم ذلیلان مخور…)) نظامی
 • «خاک کوچه برای باد سودا خوبه.»
 • «خال مه‌رویان سیاه و دانه فلفل سیاه// هر دو جانسوزند اما این کجا و آن کجا؟»
 • «خاله‌ام زائیده، خاله‌زام هو کشیده.»
 • «خاله را می‌خواهند برای درز و دوز و گرنه چه خاله چه یوز.»
 • «خاله سوسکه به بچه‌اش میگه: قربون دست و پای بلوریت.»
 • «خانه‌ای را که دو کدبانوست، خاک تا زانوست.»
 • «خانه اگر پر از دشمن باشه بهتره تا خالی باشه.»
 • «خانه خرس و بادیه مس؟»
 • «خانه داماد عروسیست، خانه عروس هیچ ‌خبری نیست.»
 • «خانه قاضی گردو بسیاره اما شماره داره.»
 • «خانه کلیمی نرفتم وقتی هم رفتم شنبه رفتم.»
 • «خانه نشینی بی‌بی از بی‌چادریست.»
 • «خانه همسایه آش می‌پزند بمن چه؟»
 • «خدا به آدم گدا، نه عزا بده نه عروسی.»
 • «خدا برف را به اندازه بام میده.»
 • «خدا جامه می‌دهد کو اندام؟ نان می‌دهد کو دندان؟»
 • «خدا خر را شناخت، شاخش نداد.»
 • «خدا داده بما مالی، یک خر مانده سه تا نالی (نعلی).»
 • «خدا دیرگیره، اما سخت‌گیره.»
 • «خدا را بنده نیست.»
 • «خدا روزی‌رسان است، اما اِهنی هم می‌خواد.»
 • «خدا سرما را بقدر بالاپوش میده.»
 • «خدا شاه‌دیواری خراب کنه که این چاله‌ها پر بشه.»
 • «خدا گر ببندد زحکمت دری// به‌رحمت گشاید در دیگری.»
 • «خدا میان دانه گندم خط گذاشته.»
 • «خدا می‌خواهد بار را به منزل برساند من نه، یک خر دیگه.»
 • «خدا نجار نیست اما در و تخته رو خوب بهم می‌ندازه.»
 • «خدا وقتی بخواد بده، نمیپرسه تو کی هستی؟»
 • «خدا وقتی‌ها میده، ور ور جماران هم،ها میده.»
 • «خدا همه چیز را به یک بنده نمی‌ده.»
 • «خدا همونقدر که بنده بد داره، بنده خوب هم داره.»
 • «خدا یه عقل زیاد بتو بده یه پول زیاد بمن.»
 • «خر، آخور خود را گم نمیکنه.»
 • «خراب بشه باغی که کلیدش چوب مو باشه.»
 • «خر، ار جل اطلس بپوشد خر است.» (نه منعم به مال از کسی بهتر است…) سعدی
 • «خر است و یک کیله جو.»
 • «خر از لگد خر ناراحت نمیشه.»
 • «خر باربر، به که شیر مردم در.»
 • «خر به بوسه و پیغام آب نمی‌خوره.»
 • «خربزه که خوردی باید پای لرزش هم بشینی.»
 • «خربزه میخواهی یا هندوانه: هر دو وانه.»
 • «خر بیارو باقلا بار کن.»
 • «خر، پایش یک بار به چاله میره.»
 • «خرج که از کیسه مهمان بود// حاتم طایی شدن آسان بود.»
 • «خر چه داند قیمت نقل و نبات؟»
 • «خر خالی یرقه میره.»
 • «خر، خسته؛ صاحب خر، ناراضی.»
 • «خر خفته جو نمی‌خوره.»
 • «خر دیزه‌است، به مرگ خودش راضی است تا ضرر به صاحبش بزنه.»
 • «خر را با آخور می‌خوره، مرده را با گور.»
 • «خر را جایی می‌بندند که صاحب خر راضی باشه.»
 • «خر را که به عروسی می‌برند، برای خوشی نیست برای آبکشی است.»
 • «خر را گم کرده پی نعلش میگرده.»
 • «خر، رو به طویله تند میره.»
 • «خر سواری را حساب نمیکنه.»
 • «خرس، تخم میکنه یا بچه؟ از این دم بریده هر چی بگی برمیاد.»
 • «خرس در کوه، بو علی سیناست.»
 • «خرس شکار نکرده رو پوستشو نفروش.»
 • «خر، سی شاهی، پالون دوزار.»
 • «خر کریم را نعل کردن.»
 • «خر که جو دید، کاه نمیخوره.»
 • «خر، که علف دید گردن دراز میکنه.»
 • «خر گچ‌کش روز جمعه از کوه سنگ میاره.»
 • «خر لخت را پالانشو بر نمیدارند.»
 • «خر ما از کرگی دم نداشت.»
 • «خر نر را از تخمش می‌شناسند.»
 • «خر ناخنکی صاحب سلیقه می‌شود.»
 • «خروار نمکه، مثقال هم نمکه.»
 • «خر وامانده معطل چشه.»
 • «خر، همان خره پالانش عوض شده.»
 • «خرسواری بلد نیست، سواره اسب میشه»
 • «خریت ارث نیست بهره خداداده‌س.»
 • «خری که از خری وابمونه باید یال و دمشو برید.»
 • «خوشبخت آنکه خورد و کِشت، بدبخت آنکه مرد و هِشت.»
 • «خواب پاسبان، چراغ دزده.»
 • «خواست زیر ابروشو برداره، چشماشو کور کرد.»
 • «خواهر شوهر، عقرب زیر فرشه.»
 • «خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو.»
 • «خوبی لر به آنست که هر چه شب گوید روز نه آنست.»
 • «خودتو خسته ببین، رفیقتو مرده.»
 • «خودشو نمیتونه نگهداره چطور منو نگه میداره؟»
 • «خودم کردم که لعنت بر خودم باد.»
 • «خوردن خوبی داره، پس دادن بدی.»
 • «خوشا به حال کسانی که مردند و آواز ترا نشنیدند.»
 • «خوشا چاهی که آب از خود بر آرد.»
 • «خوش بود گر محک تجربه آید به میان// تا سیه‌روی شود هرکه در او غش باشد»
 • «خوش زبان باش در امان باش.»
 • «خولی بکفم به که کلنگی بهوا.»
 • «یک ده آباد به از صد شهر خراب.»
 • «خونسار است و یک خرس
 • عاقبت / بالاخره «خیاط هم در کوزه افتاد.»
 • «خیر در خانه صاحبش را می‌شناسد.»
 • «خیک بزرگ، روغنش خوب نمیشه.»
 • «خیلی خوش چسه جلوی باد هم میشینه.»
 • «خیلی خوش چسه، رو به باد هم میچسه!»

 د

 • «دارندگی‌ست و برازندگی.»
 • «داری طرب کن، نداری طلب کن.»
 • «داشتم داشتم حساب نیست، دارم دارم حسابه.»
 • «دانا گوشت می‌خورد نادان چغندر.»
 • «دانه فلفل سیاه و خال مهرویان سیاه// هر دو جانسوز است اما این کجا و آن کجا»
 • «دایه از مادر مهربان‌تر را باید پستان برید.»
 • «دختر، تخم ترتیزک است.»
 • «دختر تنبل، مادر کدبانو را دوست داره.»
 • «دختر می‌خواهی مامش را ببین، کرباس می‌خواهی پهناش را ببین.»
 • «دختر همسایه هر چه چل‌تر برای ما بهتر.»
 • «دختری که مادرش تعریف بکنه برای آقادائیش خوبه.»
 • «درازی شاه‌خانم به پهنای ماه‌خانم در.»
 • «در بیابان گرسنه را شلغم پخته به ز نقره خام.»
 • «در بیابان لنگه کفش‌کهنه، نعمت خداست.»
 • «در جنگ، حلوا تقسیم نمی‌کنند.»
 • «در جوانی مستی، در پیری سستی، پس کی خدا پرستی؟»
 • «در جهان هرکس که دارد نان مفت// می‌تواند حرف‌های خوب گفت»
 • «در جهنم عقربی هست که از دستش به مار غاشیه پناه می‌برند.»
 • «در جیبش را تار عنکبوت گرفته‌است.»
 • «در چهل سالگی طنبور می‌آموزد در گور استاد خواهد شد.»
 • «در خانه‌ات را ببند همسایه تو دزد نکن.»
 • «در خانه اگر کس است یک‌حرف بس است.»
 • «در خانه بیعاره‌ها نقاره می‌زنند.»
 • «در خانه مور، شبنمی طوفانست.»
 • «در خانه هرچه، مهمان هرکه.»
 • «درخت اگر متحرک شدی ز جای بجای// نه جور اره کشیدی و نی جفای تبر» انوری
 • «درخت پربار، سنگ می‌خوره.»
 • «درخت کاهلی بارش گرسنگی است.»
 • «درخت کج جز به آتش راست نمی‌شه.»
 • «درخت گردکان به‌این بزرگی، درخت خربزه الله‌اکبر.»
 • «درخت هر چه بارش بیش‌تر شود، افتاده‌تر شود.»
 • «درد دل خودم کم بود، این‌هم غرغر همسایه.»
 • «درد، کوه کوه میاد، مومو میره.»
 • «در دروازه را میشه بست، اما در دهن مردمو نمیشه بست.»
 • «در دنیا همیشه به یک پاشنه نمی‌چرخه.»
 • «در دنیا یه خوبی می‌مونه یه بدی.»
 • «در دیزی وازه، حیای گربه کجا رفته.»
 • «در زمستان، الو، به از پلوه.»
 • «در زمستان یه جل بهتر از یه دسته گل
 • «درزی در کوزه افتاد.»
 • «در زیر این گنبد آبنوسی، یک‌جا عزاست یک‌جا عروسی.»
 • «در شهر کورها یه چشمی پادشاست.»
 • «در شهر نی‌سواران باید سوار نی شد.»
 • «در عفو لذتیست که در انتقام نیست.»
 • «در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست.» حافظ
 • «در کف شیر نر خونخواره‌ای// غیر تسلیم و رضا کو چاره‌ای؟» مولوی
 • «در کف هریک اگر شمعی بدی// اختلاف از گفت‌شان بیرون شدی» مولوی
 • «در مجلس خود راه مده همچو منی را// کافسرده‌دل افسرده کند انجمنی را»
 • «درم داران عالم را کرم نیست// کریمان را بدست اندر درم نیست» سعدی
 • «در مسجده، نه کندنیست نه سوزوندنی.»
 • «در نمک ریختن توی دیگ باید به مرد پشت کرد.»
 • «درویش از ده رانده، ادعای کدخدایی کند.»
 • «درویش مومیایی، هی میگی و نمیایی.»
 • «درویش را گفتند: در دکانتو ببند دهنشو هم گذاشت.»
 • «در، همیشه به یک پاشنه نمی‌گرده.»
 • «در هفت آسمان یک ستاره نداره.»
 • «دزد، آب گرون می‌خوره.»
 • «دزد بازار آشفته می‌خواهد.»
 • «دزد باش و مرد باش.»
 • «دزد به یک راه می‌رود، صاحب مال به هزار راه.»
 • «دزد حاضر و بز حاضر.»
 • «دزد نگرفته پادشاهه .»
 • «دزد ناشی به کاهدون میزنه.»
 • «دزدی آنهم شلغم؟»
 • «دزدی که نسیم را بدزدد دزد است.»
 • «دست از سر کچل ما بردار.»
 • «دست بالای دست بسیار است.» (در جهان پیل مست بسیار است …) سعدی
 • «دست به دنبک هر کی بزنی صدا میده.»
 • «دست بریده قدر دست بریده را میدونه.»
 • «دست بشکند در آستین، سر بشکند درکلاه.»
 • «دست بیچاره چون بجان نرسد// چاره جز پیرهن دریدن نیست» سعدی
 • «دست پشت سر نداره.»
 • «دست پیش را گرفته که پس نیفته.»
 • «دستت چربه، بمال سرت.»
 • «دستت چو نمی‌رسد به بی‌بی// دریاب کنیز مطبخی را»
 • «دستت چو نمی‌رسد به کوکو، خشکه پلو را فرو کو.»
 • «دست‌تنگی بدتر از دلتنگی است.»
 • «دست خالی برای تو سر زدن خوبه.»
 • «دست در کاسه و مشت در پیشانی.»
 • «دست، دست را میشناسه.»
 • «دست دکاندار تلخ است.»
 • «دست راست را از چپ نمیشناسه.»
 • «دستش به خر نمیرسه پالانش را می‌زند.»
 • «دستش به دم گاو بند شده.»
 • «دستش به عرب و عجم بند شده‌است.»
 • «دستش به دهنش میرسه.»
 • «دستش در کیسه خلیفه‌است.»
 • «دستش به گوشت نمیرسه میگه پیف پیف بو میده.»
 • «دستش را به کمرش گرفته که از بیگی نیفته.»
 • «دستش شیره‌ایست یا دستش چسبناک است.»
 • «دستش را توی حنا گذاشت.»
 • «دستش را توی پوست گردو گذاشت.»
 • «دست شکسته به کار میره، دل شکسته بکار نمیره.»
 • «دست شکسته وبال گردنه.»
 • «دستش نمک نداره.»
 • «دست کار دلو نمیکنه و دل کار دستو نمیکنه.»
 • «دستش کجه.»
 • «دست که به چوب بردی گربه دزده حساب کار خودشو میکنه.»
 • «دست که بسیار شد برکت کم می‌شود.»
 • «دست ما کوتاه و خرما بر نخیل.» (پای ما لنگ است و منزل بس دراز) حافظ
 • «دست ننت درد نکنه.»
 • «دست و روت را بشور منم بخور.»
 • «دست و رویش را با آب مرده‌شور خانه شسته‌است.»
 • «دسته گل به آب داده.»
 • «دستی را که حاکم ببره خون نداره یا دیه نداره.»
 • «دستی را که نمیتوان برید باید بوسید.»
 • «دستی را که از من برید، خواه سگ بخورد خواه گربه
 • «دشمنان در زندان با هم دوست شوند.»
 • «دشمن دانا بلندت می‌کند// بر زمینت میزند نادان دوست»
 • «دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد.» (دانی که چه گفت زال با رستم گرد…) سعدی
 • «دعا خانه صاحبش را می‌شناسد.»
 • «دعا کن الفبا بمیره یا دعا کن بابات بمیره» ((…وگرنه معلم بسیار است.))
 • «دعوا سر لحاف ملانصرالدین بود.»
 • «دلاک‌ها که بیکار می‌شوند سر هم را می‌تراشند.»
 • «دل بی‌غم دراین عالم نباشد// اگر باشد بنی‌آدم نباشد»
 • «دل سفره نیست که آدم پیش هرکس باز کنه.»
 • «دلش درو طاقچه نداره.»
 • «دلم خوشه زن بگم اگر چه کمتر از سگم
 • «دلو همیشه از چاه درست در نمیاد.»
 • «دماغش را بگیری جانش در میاد.»
 • «دم خروس از جیبش پیداست.»
 • «دمش را توی خمره زده‌است.»
 • «دندون اسب پیشکشی را نمی‌شمارند.»
 • «دنده را شتر شکست، تاوانش را خر داد.»
 • «دنیا پس از مرگ ما، چه دریا چه سراب.»
 • «دنیا دمش درازه.»
 • «دنیا جای آزمایش است، نه جای آسایش.»
 • «دنیا، دار مکافاته.»
 • «دنیا را آب ببره او را خواب میبره.»
 • «دنیا را هر طور بگیری میگذره.»
 • «دنیایش مثل آخرت یزیده.»
 • «دنیا محل گذره.»
 • «دو تا در را پهلوی هم میگذارند برای اینست که به درد هم برسند.»
 • «دوتا گاو رو کنار هم ببندی ، همرنگ نشن هم خم میشن.»
 • «دو خروس‌بچه از یک مرغ پیدا می‌شوند، یکی ترکی می‌خونه یکی فارسی.»
 • «دود از کنده بلند میشه.»
 • «دود، روزنه خودشو پیدا میکنه.»
 • «دور اول و بدمستی؟»
 • «دور دور میرزا جلاله، یک زن به دو شوهر حلاله.»
 • «دوست همه‌کس، دوست هیچ‌کس نیست.»
 • «دوستی به دوستی در، جو بیار زردآلو ببر.»
 • «دوستی دوستی از سرت می‌کنند پوستی؟»
 • «دوصد گفته چو نیم کردار نیست.» (برزگی سراسر به‌گفتار نیست…) فردوسی
 • «دو صد من استخوان باید که صدمن بار بردارد.»
 • «دوغ در خانه ترش است.»
 • «دوغ و دوشاب در نظرش یکیست.»
 • «دو قرت و نیمش باقیه.»
 • «دو قرص نان اگر از گندم است و گر از جو// دوتای جامه اگر کهنه‌است و گر از نو// چهارگوشه دیوار خود به‌خاطر جمع// که کس نگوید از این‌جا بخیز و آن‌جا رو// هزار مرتبه بهتر بنزد ابن‌ یمین// زفر مملکت کی‌قباد و کی‌خسرو» ابن یمین
 • «ده انگشت را خدا برابر نیافریده.»
 • «ده، برای کدخدا خوبه و برادرش.»
 • «ده درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند.» سعدی
 • «دهنش آستر داره.»
 • «دهنش چاک و بست نداره.»
 • «دهنش لقّه.»
 • «دهن مردم را نمی‌شود بست.»
 • «دهنه جیبش را تار عنکبوت گرفته.»
 • «دیده می‌بینه، دل میخواد.»
 • «دیر آمده زود میخواد بره.»
 • «دیر زائیده زود میخواد بزرگ کنه.»
 • «دیشب همه شب کمچه زدی کو حلوا؟»
 • «دیگ به دیگ میگه روت سیاه، سه پایه میگه صل علی.»
 • «دیگران کاشتند ما خوردیم، ما می‌کاریم دیگران بخورند.»
 • «دیگ ملا نصرالدین است.»
 • «دیگی که واسه ما نمی‌جوشه سر سگ توش بجوشه.»
 • «دیوار حاشا بلنده.»
 • «دیوار موش داره، موش هم گوش داره.»
 • «دیواری از دیوار ما کوتاهتر ندیده.»
 • «دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید.»

 ذ

 • «ذره ذره کاندرین ارض و سماست// جنس خود را همچو کاه و کهرباست» مولوی

ر

 • «راستی هیبت‌اللهی یا میخواهی منو بترسونی؟»
 • «راه دزد زده تا چهل روز امنه.»
 • «راه دویده، کفش دریده.»
 • «رحمت به کفن دزد اولی.»
 • «رخت دو جاری را در یک طشت نمیشه شست.»
 • «رستم است و یکدست اسلحه.»
 • «رستم در حمام است.»
 • «رستم صولت و افندی پیزی.»
 • «رسیده بود بلایی ولی به خیر گذشت.» ((نریخت درد می‌ومحتسب زدیر گذشت …)) آصفی هروی
 • «رطب خورده منع رطب چون کند.»
 • «رفت زیر ابروش را برداره چشمش را هم کور کرد.»
 • «رفت به‌نان برسه به‌جان رسید.»
 • «رفتم ثواب کنم کباب شدم.»
 • «رفتم خونه خاله دلم واشه، خاله خسبید دلم پوسید.»
 • «رفتم شهر کورها، دیدم همه کور، من هم کور.»
 • «رقاصه نمی‌تونست برقصه میگفت زمین کجه.»
 • «رند را بند و قحبه را پند سود نکند.»
 • «رنگم ببین و حالمو نپرس.»
 • «روبرو خاله و پشت سر چاله.»
 • «روده بزرگه روده کوچیکه رو خورد.»
 • «روز از نو، روزی از نو.»
 • «روز گار آئینه را محتاج خاکستر کند.»
 • «روزگار است اینکه گه عزت دهد گه خوار دارد// چرخ بازی‌گر از این بازی‌چه‌ها بسیار دارد» قائم‌مقام فراهانی
 • «روزه خوردنشو دیدم، ولی نماز کردنش را ندیده‌ام.»
 • «روزی به قدمه.»
 • «روزی ِ گربه دست زن شلخته‌است.»
 • «روضه‌خوان پشمه چال است.»
 • «روغن چراغ ریخته وقف امامزاده.»
 • «روغن روی روغن میره، بلغور، خشک میمونه.»
 • «رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز// تا داد خود از کهتر و مهتر بستانی» عبید زاکانی
 • «روی گدا سیاهه ولی کیسه‌اش پره.»
 • «ریسمان سوخت و کجیش بیرون نرفت.»
 • «ریش و قیچی هر دو در دست شماست.»

 ز

 • «زاغم زد و زوغم زد، پس مانده کلاغ کورم زد.» (زوغم زد و زاغم زد، پس مانده کلاغم زد!)
 • «زبان بریده به کنجی نشسته صم بکم// به از کسی که نباشد زبانش اندر حکم» سعدی
 • «زبان خر را خلج می‌دونه.»
 • «زبان خوش، مار را از سوراخ بیرون می‌آورد.»
 • «زبان سرخ سر سبز می‌دهد بر باد.» (به‌پای شمع شنیدم زقیچی پولاد…) امیرخسرو دهلوی
 • «زبان گوشت است به هر طرف که بچرخانی می‌چرخه.»
 • «زخم زبان از زخم شمشیر بدتره.»
 • «زدی ضربتی ضربتی نوش کن.»
 • «زردآلو را می‌خورند برای هسته‌اش.»
 • «زرنگی زیاد فقر می‌آره.»
 • «زرنگی زیاد مایه جوانمرگیست.»
 • «ز عشق تا به صبوری هزار فرسنگ است» (دلی که عاشق و صابر بود مگر سنگ است…)) سعدی
 • «زعفران که زیاد شد بخورد خر می‌دهند.»
 • «زکات تخم مرغ یک پنبه‌دونه‌است.»
 • «زمانه‌ایست که هر کس بخود گرفتار است» (تو هم در آینه حیران حسن خویشتنی…) آصفی هروی
 • «زمانه با تو نسازد، تو با زمانه بساز.»
 • «زمستان رفت و رو سیاهی به زغال موند.»
 • «زن آبستن گل می‌خوره اما گل داغستان.»
 • «زن از غازه سرخ رو شود و مرد از غزا.»
 • «زن بد را اگر در شیشه هم بکنند کار خودشو می‌کنه.»
 • «زن بلاست، اما الهی هیچ خانه‌ای بی‌بلا نباشه.»
 • «زن بیوه را برای میوه‌اش می‌خواهند.» ((یعنی برای ثروتش))
 • «زن تا نزائیده دلبره، وقتیکه زائید مادره.»
 • «زن جوان را تیری به پهلو نشیند به که پیری.»
 • «زن راضی، مرد راضی، گور پدر قاضی.»
 • «زن سلیطه سگ بی‌قلاده‌است.»
 • «زنگوله پای تابوت.»
 • «زن نجیب گرفتن آسونه، ولی نگهداریش مشکله.»
 • «زنی که جهاز نداره، اینهمه ناز نداره.»
 • «زورش به خر نمیرسه پالونش را برمی‌داره.» (…پالونش را می‌زنه)
 • «زور داری، حرفت پیشه.»
 • «زور دار پول نمی‌خواد، بی‌زور هم پول نمی‌خواد.»
 • «زهر طرف که شود کشته، سود اسلام است.»
 • «زهر به دندان مالیده»
  • معنا: یعنی بدزبان و بیهده گو است. [۳]
 • «زیراندازش زمین است و رواندازش آسمون.»
 • «زیر پای کسی پوست خربزه گذاشتن.»
 • «زیر دمش سست است.»
 • «زیر دیگ آتش است و زیر آدم آدم.» (همان‌طور که آتش آب دیگ را به‌جوش می‌آورد، آدم نیز به وسوسه و تحریک دیگری برانگیخته می‌شود.)
 • «زیر سرش بلنده.»
 • «زیر شالش قرصه.»
 • «زیر کاسه نیم‌کاسه ایست.»
 • «زیره به کرمان می‌بره.»

من لیدا شیری، مفتخر هستم با برپایی این سایت و با هدف گسترش فرهنگ کتابخوانی و ایجاد ارتباط با ادبیات پارسی و ارائه خدمات تهیه و تأمین کتاب‌های پارسی گامی در جهت رفع این نیاز مهم و ضروری هم‌میهنان ارجمند ساکن در قاره اروپا و کشور سوئیس بردارم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در حال بارگذاری ...